De Meyer Sonja

Bemiddelaar De Meyer Sonja, uw expert in juridische bemiddeling in de regio Merksem, Antwerpen

Wat is bemiddeling ?

Interventie in een conflict kan verschillende vormen aannemen, al naargelang de positie van waaruit de derde tussenkomt.Staat hij vanuit een machtspositie boven de partijen, dan spreken we van bovenpartijdige conflicthantering. Er wordt dan beroep gedaan op zijn autoriteitsbeslissing. Een voorbeeld hiervan is de tussenkomst van de rechter.
Staat hij tussen de partijen, zonder formele bevoegdheden en met geen andere machtsbron dan het akkoord van de partijen daartoe, dan hebben we te maken met tussenpartijdige conflicthantering. De bemiddelaar is daar een voorbeeld van.
Is hij vervangend vertegenwoordiger vanuit een der conflicterende partijen, wiens belangen hij gaat behartigen, dan is er sprake van partijdige conflicthantering. Een advocaat is zo een belangenbehartiger.
Hoewel de advocaat doorgaans een partijdige conflicthanteerder is, kan hij mits de nodige accreditatie ook de rol van bemiddelaar op zich nemen. Men spreekt dan van een "Advocaat Bemiddelaar". Op 26 juni 1997 keurde de Belgische Nationale Orde van Advocaten het reglement goed inzake de bemiddeling in familiezaken. Dit reglement trad in werking op 1 oktober 1997. Om als "Advocaat Bemiddelaar" erkend te kunnen worden, dient de advocaat niet alleen een professionele ervaring inzake familierecht aan te tonen, doch bovendien moet hij met succes een gespecialiseerde opleiding volgen. De eerste accreditaties werden afgeleverd op 29 juni 1998, onder meer aan Sonja De Meyer.

Bemiddeling wordt in essentie gekenmerkt door

  • de contractuele basis
  • het optreden van een neutrale derde die bemiddelt tussen de partijen bij het geschil, doch die behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, geen uitspraken kan doen die hen binden
  • de volstrekte geheimhoudingsverplichting indien de bemiddelingspoging niet resulteert in een dading (=onderlinge overeenkomst)
  • Indien de bemiddelingspoging mislukt, herwinnen de partijen hun volstrekte vrijheid.

De taak van de bemiddelaar

De opdracht van de bemiddelaar zal er voornamelijk in bestaan:

  • elk van de partijen een duidelijk inzicht te laten verwerven in het standpunt van de tegenpartij(en)
  • de kern van het geschil te omschrijven
  • te trachten de partijen zelf tot nieuwe inzichten te brengen over de wijze waarop zij hun geschil zouden kunnen beslechten
  • de partijen te confronteren met het beste alternatief, maar ook met het slechtste, in het geval er geen dading tot stand komt
  • alternatieven te suggereren waarvan verwacht kan worden dat zij tot een wilsovereenstemming tussen de partijen zullen leiden
  • Indien deze wilsovereenstemming een feit wordt, behulpzaam zijn bij het opstellen van een dading.

Voordelen van bemiddeling

Een bemiddeling is doorgaans veel korter dan een gerechtelijke procedure en daardoor ook goedkoper. Bemiddelingstarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Een pijnlijke procedure wordt vermeden. De partijen werken zelf een oplossing uit en hangen dus niet af van een uitspraak die hen door de rechter wordt opgelegd. Gelet op de betrokkenheid van de partijen, wordt de tot stand gekomen overeenkomst beter nageleefd. In tegenstelling tot in een procedure wordt in een bemiddeling het geheel bekeken en niet fragmentarisch gewerkt, waarbij er ook plaats is voor de verwerking op menselijke vlak.