De Meyer Sonja

Hoeveel kost een advocaat?

Over de tarieven bij advocaten doen soms de wildste geruchten de ronde. Wij spelen steeds open kaart zodat u altijd bij benadering weet waar u aan toe bent.
In de mate van het mogelijke wordt u een schatting gegeven van het totaal bedrag. Uiteraard wordt u steeds geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk in een zaak verschuldigde bedrag.
Bij de aanvang van de zaak en tijdens de behandeling ervan zullen normalerwijze voorschotten gevraagd worden, waardoor u onrechtstreeks geïnformeerd wordt over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Actie 1ste raad : Voor een eerste verkennend advies wordt slechts 50 €
aangerekend (max. 1/2 uur).

Onderdelen van de staat van kosten en ereloon

Secretariaats- en administratiekosten: specifieke kantoorkosten die uitsluitend ten behoeve van uw zaak gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld de aanmaak van een dossier, typen en verzenden van brieven, maken van fotokopies, ...

Gerechtskosten: specifieke uitgaven die uitsluitend ten behoeve van uw procedure vereist zijn.
Zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarderkosten voor het betekenen van een dagvaarding, expertisekosten, ...

Het ereloon: is de geldelijke vergoeding voor de door de advocaat aan zijn cliënt verleende diensten. Het ereloon van de advocaat wordt bepaald op basis van één van de drie berekeningsmethoden. Namelijk de berekening per uur, het plichtentarief of de methode van het waardentarief.

Secretariaats- en administratiekosten

 • Dossieropening : 50 € per dossier
 • Dactylografie : 11 € per stuk
 • Vervolg dactylografie : 9 € per stuk
 • Mail : 7 € per stuk
 • Fotokopies : 0,45 € per stuk
 • Overschrijvingen : 2 € per stuk
 • Verplaatsingskosten : 0,50 € per km

Gerechtskosten

Deze hangen af van de te voeren procedures en worden in overleg voorafgaandelijk ingeschat.

Enkele voorbeelden:

 • dagvaarding: 350 à 450 €
 • rolrecht verzoekschrift vredegerecht: 60€ tot 80€
 • rolrecht verzoekschrift Jeugdrechtbank huidige Familierechtbank : 80 €
 • attest van woonst: 8,75 €

Het ereloon

 • Ereloon particulieren : 150 € per uur
 • Ereloon bedrijven : 170 € per uur

De berekeningswijze van het ereloon wordt steeds voorafgaandelijk afgesproken.

Berekening per uur

Het ereloon wordt bepaald aan de hand van de volgende elementen: het basisereloon, het aantal aan de zaak bestede uren en bepaalde omstandigheden.

Het basisuurloon is 150 € voor particulieren en voor bedrijven 170 € (bemiddeling: 200 €, zie op deze site onder "Bemiddelaar").

Alleen die uren die aanwijsbaar aan een bepaalde zaak zijn besteed, worden aangerekend. Dat geldt onder meer voor de tijd besteed aan de besprekingen met de cliënt, de studie van het dossier, het opstellen van conclusies, het bestuderen van de conclusies van de tegenpartij, de voorbereiding van de pleidooien, de pleidooien zelf, de briefwisseling, het opzoeken van rechtspraak en rechtsleer in een bepaalde zaak, ...

Bepaalde omstandigheden hebben tot gevolg dat het basisuurloon kan worden verminderd of vermeerderd. Die omstandigheden worden uitgedrukt is een zogenaamde "correctiecoëfficiënt". De belangrijkste omstandigheden die aanleiding geven tot een correctie zijn: de ervaring van de advocaat, grootte van het bedrag dat met de zaak is gemoeid, geringe financiële draagkracht van de cliënt, inzet van specialistische kennis, spoedeisend karakter van een zaak, hoge moeilijkheidsgraad, behaald resultaat.

De berekening van het ereloon volgens het uurtarief is in principe: basisuurloon x aantal aan de zaak besteedde uren x bepaalde omstandigheden.

Plichtentarief

Het ereloon wordt hier vastgesteld op grond van de aard van de procedure en/of elk onderdeel ervan. Het gaat meestal om niet of moeilijk in geld waardeerbare geschillen, zoals familierecht, strafrecht, ...
Enkele voorbeelden:

 • procedure dringende en voorlopige maatregelen Familierechtbank: +/- 2500 €
 • echtscheiding door onderlinge toestemming: +/- 1500 €
 • procedure Familierechtbank voormalige Jeugdrechtbank met betrekking tot ouderlijk gezag, omgangsrecht, .. zonder onderhoudsgeld: +/- 2500 €

Waardentarief

Bij de toepassing van het waardentarief is het ereloon een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak. Het ereloon wordt berekend per schijf volgens onderstaande schaal:
* van 0 € tot 7500 €: 15%
* van 7501 € tot 50000 €: 10%
* van 50001 € tot 125000 €: 8%
* van 125001 € tot 250000 €: 6%
* meer dan 250000 €: 4%
De percentages worden berekend op de hoofdsom en op de interesten van de vordering. Zij worden toegepast door de advocaten van zowel de verwerende als de eisende partij.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21 % BTW! Tarieven i.v.m.bemiddeling zijn vrijgesteld van BTW.